Pekka Hytinkoski, Helsingin yliopisto ja Jari Sjölund , Turun yliopisto


Alustava foorumiesityksen suunnitelma:


----

Autenttisuutta yrittäjyyskasvatukseen sosiaalisen median välinein


Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisen yksi keskeinen haaste on saada opiskeluun mukaan ajankohtaisia ja autenttisia yrityselämän tilanteita ja ilmiöitä.

Tässä esityksessä tarkastellaan käytännön tapausesimerkkejä, joissa sosiaalisen median välineillä (esim. Twitter, Facebook, blogit, keskustelufoorumit) voidaan saada reaalimaailman yrittäjyyden tuulahduksia opiskeluun.

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat ottaneet jo sosiaalisen median omakseen. Myös yritykset ovat heränneet siihen, kuinka laajasti esim. Facebookia, YouTubea, Wikipediaa, blogeja yms. käytetään. Sosiaalinen media vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön ja siksi niiden mahdollisuuksia punnitaan sekä isoissa että pienissä yrityksissä ympäri maailman. Mahdollisuuksia näyttäisi olevan paljon (esim. asiakkaiden mielipiteet, yritysten virtuaalinen tuotekehittely, erilaiset palvelut yms.). (Otala & Pöysti 2009.)

Uskottavan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön on laajennettuva ulospäin yrityksiin, muihin yrittäjyyskasvatuksen verkostoihin sekä verkostosta löytyvään informaatioon ja oppimisaihioihin. Yrittäjyyskasvatuksessa painottuu yrittäjämäisen aktiivisen toiminnan tukeminen, jolla on alla mainitun OPM:n tavoitelistan mukaan paljon yhteistä sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Voidaankin aiheellisesti kysyä, pystytäänkö modernia yrittäjyyskasvatusta edes toteuttamaan ilman sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia?

Myös yrittäjyyskasvatuksen pedagogisessa suunnittelussa korostuu harkittu oppimistilanteiden suunnittelu ja vaiheistaminen. Ylikorostunut pedagoginen vaiheistaminen voi aiheuttaa myös yrittäjyyskasvatuksessa ongelmia (“temppurata”). Parhaimmillaan pedagogiset skriptit piiloutuvat kiinnostaviin autenttisiin sisältöihin ja merkitykselliseksi koettuun opiskeluun. Kuten yritysten, myös yrittäjyyskasvattajien, kannattaa pysähtyy pohtimaan opetuksensa tavoitteita – ja miettiä kuinka miten niitä voitaisiin tavoitella myös sosiaalisen median välineiden avulla.

Keskeinen paine verkko-opetuksen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen yrittäjyyskasvatuksessa tulee myös Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat –julkaisusta (2009), jonka mukaan Opetusministeriön tulevien vuosien tavoitteena on vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden vahvistaminen kattaa koko koulutusjärjestelmän ja Opetusministeriö haluaa panostaa yrittäjyyskasvatusta tukeviin oppimisympäristöhin, joissa:

- ”korostuu oppijan oma aktiivisuus
- opiskelua tapahtuu myös simuloidussa tai reaalimaailman tilanteessa
- oppijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa
- opetus rakentuu ongelmanratkaisulle ja vuorovaikutukselle
- oppijan tukena on erilaisia asiantuntijoiden verkostoja
- opettajan rooli kehittyy tiedon jakajasta organisaattoriksi, ohjaajaksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi.”
(OPM 2009, 17)

Hanke:

Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kesken on käynnistetty Yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliväline –hanke (2010-2012), jonka tavoitteena on luoda virtuaalinen oppimisympäristö yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille (opetusalalle, työ- ja elinkeinoelämälle ja järjestöille), joka ohjaa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelua, tarjoaa sisältöjä yrittäjyyskasvattajille ja tukee arviointia.

Keskeisiä käsitteitä:

Autenttisuus tarkoittaa todellista, oikeaa, aitoa tai väärentämätöntä. Työelämän ongelmat ja niiden ratkaiseminen poikkeavat selvästi koulumaisista ongelmista. Aarnion ja Enqvistin (2002, 30-32) DIANA-mallissa opettajan tehtävänä on auttaa oppijoita löytämään työelämästä oppimisen tavoitteeksi asetettavia osaamisen ongelmia ja ohjaamaan heitä muotoilemaan ne opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisiksi.

Sosiaalinen media

Yrittäjyyskasvatus

Lähteitä:

Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA –toimintamalli. Opetushallitus, 27-28, 30-32.

Opetusministeriö. 2009. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. Yliopistopaino. Lokakuu 2009 (luettu): http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm07.pdf?lang=fi

Otala, L. & Pöysti, K. 2008. Wikimaniaa yrityksiin - yritys 2.0 tuottamaan. 1st ed. Porvoo: WSOYpro.